Bolagsordning

§§1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Consilium Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Nacka kommun.

§3. Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom hel- eller delägda företag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av marina och industriella komponenter och system och idka därmed förenlig verksamhet, ombesörja koncerngemensamma funktioner samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper.

§4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst tjugo miljoner (20 000 000) kronor och högst åttio miljoner (80 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst fyra (4) miljoner och högst sexton (16) miljoner.

§5. Aktieslag
Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 1 600 000 samt aktier av serie B till ett antal av högst 14 400 000. Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst.

Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som enligt bolagsordningen kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett. Därutöver skall aktie av serie A i den ordning och under de förutsättningar som anges i punkt 12 nedan omvandlas till aktie av serie B.

§6. Företrädesrätt

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall innehavare av A-aktier samt B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission där endast aktier av serie A eller serie B ges ut, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två suppleanter. Revisorernas mandattid omfattar fyra år Vid omval av revisor kan mandattiden för revisorns andra mandatperiod omfatta tre år.

§9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt en annons i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen iutskrift av hela aktieboken avseendeförhållandena 5 vardagar förestämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10. Årsstämma/bolagsstämma

Årsstämma/bolagsstämma hålles i Nacka kommun eller i Stockholm.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.

b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.

10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

Vid årsstämma/bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§11. Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall vara kalenderår.

§12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämman 2020-05-27