Övriga Pressreleaser

Consilium ökar sitt ägande i Optronics Technology AS

Consilium har tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Albion Holding AB. Albion är ett bolag som etablerades av ett antal privatinvesterare för att finansiera Optronics i ett tidigt utvecklingsskede. Genom förvärvet ökar Consilium sitt ägande till 64,6 procent. Optronics Technology AS utvecklar optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, främst för olje- och…

Läs mer

Consilium återbetalar obligationslån 2015/2020

Consilium har idag återbetalat obligationslån 2015/2020 (ISIN: 0006800397), motsvarande 750 MSEK, i enlighet med obligationslånets villkor. Då datumet för återbetalning ligger före erhållandet av likvid från avyttringen av affärsområde Marine & Safety har återbetalningen genomförts genom en bryggfinansiering från Danske Bank i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.       Consilium AB (publ) För…

Läs mer

Månadsvis rapportering av orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för kvarvarande verksamhet upphör

Consilium har tidigare valt att månadsvis lämna information om orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för koncernens affärsområden, Marine & Safety och Safety Engineering. Den 21 december 2019 offentliggjorde Consilium en föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Marine & Safety. Den föreslagna transaktionen är villkorad av godkännanden från Consiliums aktieägare och berörda myndigheter samt andra sedvanliga villkor.…

Läs mer

Consilium januari – november 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 19 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 547,9 MSEK (1 303,8). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 545,5 MSEK (1 286,1). Orderstocken per 30 november 2019 uppgick till 588,3 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Consilium januari – oktober 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 17 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 388,3 MSEK (1 190,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 378,0 MSEK (1 149,5). Orderstocken per 31 oktober 2019 uppgick till 596,2 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Consilium flyttar rapportdatum

Consilium flyttar rapportdatum för delårsrapport januari - september 2019, samt rapportering av orderingång och nettoomsättning januari - oktober 2019 till den 29:e november 2019.        CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Consilium AB (publ) Ove Hansson Vd och koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 070-576 08 33 www.consilium.se        Om Consilium Consilium…

Läs mer

Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens nettoresultat för helåret 2018 var negativt, så innebär detta att utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta under 2019 på hybridobligationen. För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form…

Läs mer

Consilium januari – september 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 225,7 MSEK (1 060,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 228,5 MSEK (1 020,9). Orderstocken per 30 september 2019 uppgick till 583,1 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Consilium januari – augusti 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 14 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 077,2 MSEK (942,9). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 078,3 MSEK (894,7). Orderstocken per 31 augusti 2019 uppgick till 584,8 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick…

Läs mer

Consilium januari – juli 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 943,3 MSEK (816,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 940,4 MSEK (775,0). Orderstocken per 31 juli 2019 uppgick till 588,8 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 884,0…

Läs mer