Regulatoriska Pressreleaser

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk…

Läs mer

Consilium ökar sitt ägande i Optronics Technology AS

Consilium har tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Albion Holding AB. Albion är ett bolag som etablerades av ett antal privatinvesterare för att finansiera Optronics i ett tidigt utvecklingsskede. Genom förvärvet ökar Consilium sitt ägande till 64,6 procent. Optronics Technology AS utvecklar optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, främst för olje- och…

Läs mer

Consilium investerar i Clean Tech-verksamhet

Consilium AB (publ) förvärvar 13,19 procent av Envigas AB som bedriver produktion av fossilfritt biokol, bioolja och biogas. Köpeskillingen uppgår till drygt 20 MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport januari–juni 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2020 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 74,7 MSEK (71,8). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,6 MSEK (-20,6). · Resultat per aktie[1)] uppgick till -8,33 SEK (0,15). Kvartal 1-2, 2020 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 137,5 MSEK (152,3). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -68,1 MSEK (-38,8). · Resultat per aktie[1)]…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ)

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag den 21 augusti 2020. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Stefan Gattberg…

Läs mer

Consilium ändrar rapportdatum

Consilium har idag beslutat att ändra publiceringsdatum för halvårsrapporten 2020 till måndagen den 31 augusti 2020. Tidigare kommunicerat datum var 28 augusti 2020. Consilium AB (publ)   För ytterligare information, kontakta: Carl Adam Rosenblad Vd och koncernchef E-post: ca.rosenblad@consilium.se Tel: +46-8 563 053 09 ab.consilium.se   Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk…

Läs mer

Fredrik Nygren avgår som styrelseledamot i Consilium AB (publ)

Fredrik Nygren har meddelat styrelsen i Consilium AB (publ) att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Fredrik Nygren har varit styrelseledamot i Consilium sedan 2007. Sedan 2020 är Fredrik Nygren även ledamot av valberedningen, ett uppdrag som han därtill avsäger sig av samma skäl. Fredrik Nygren har meddelat att han lämnar alla…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 med 17,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 198 862 KSEK samt styrelsens förslag att återbetala erhållna villkorade aktieägartillskott om totalt 15 300 KSEK till Platanen Holding AB och att återstående…

Läs mer

Kvartalsrapport januari–mars 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2020 · Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares god-kännande vid extra bolagsstämma, vilket gavs den 27 januari 2020. Transaktionen förutsatte dessutom vissa myndigheters formella godkännande, vilka var på plats…

Läs mer