Affärsidé

Vision

To be the customer’s first choice When Safety Matters.

Affärsidé

Consiliums affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter, tjänster och system som används för att skydda liv, materiella värden och miljön. Affärsidén stöds av filosofin; global försäljning med lokal närvaro och att erbjuda kunderna marknadens bästa service och support.

Övergripande mål

Consiliums övergripande mål är att skapa värden för aktieägarna. Det ska ske genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och innovationsförmåga, samt genom att vara en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment.

Consilium ska erbjuda marknadens bästa kundvärde

Detta kvalitativa mål innebär att erbjuda marknadens bästa kundvärde i termer av kvalitet och funktionalitet, hög leveranssäkerhet samt global service och support.

Consilium ska hålla en genomsnittlig tillväxt överstigande 10 procent

Consiliums målsättning är att öka nettoomsättningen med mer än 10 procent i genomsnitt per år under perioden 2018-2022, genom en kombination av organisk tillväxt, partnerskap och förvärv.

Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 12,5 procent

Consiliums målsättning är att uppnå en rörelsemarginal om minst 12,5 procent före 2022.

Avkastningen på operativt kapital ska uppgå till minst 17,5 procent

Consiliums målsättning är dessutom att, genom förbättrat rörelseresultat och minskad kapitalbindning, uppnå en avkastning på operativt kapital om i genomsnitt minst 17,5 procent per år under perioden 2018-2022.