Ansvarstagande

Consilium har ambitionen att bedriva en ansvarsfull verksamhet med hänsyn tagen till hållbar utveckling. Consilium ser hållbar utveckling som ett förhållande där dagens behov kan tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina, i enlighet med FN-definitionen från 1987. Consiliums målsättning är att produktbolag och produktionsenheter ska ha ett miljöledningssystem enligt ISO 14000.

Grundläggande är att verksamheten ska planeras, genomföras, följas upp och förbättras enligt dessa principer för att minska företagets negativa miljöpåverkan. Consilium ser detta arbete som en naturlig del i sitt åtagande gentemot företagets intressenter. Där utöver är det Consiliums bestämda uppfattning att ett framgångsrikt miljöarbete även ger ekonomiska fördelar, både på kort och på lång sikt.

För mer information om koncernens ansvarstagande, läs hållbarhetsrapporten i Consiliums senast publicerade årsredovisning.