Pressreleaser

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk…

Läs mer

Consilium ökar sitt ägande i Optronics Technology AS

Consilium har tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Albion Holding AB. Albion är ett bolag som etablerades av ett antal privatinvesterare för att finansiera Optronics i ett tidigt utvecklingsskede. Genom förvärvet ökar Consilium sitt ägande till 64,6 procent. Optronics Technology AS utvecklar optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, främst för olje- och…

Läs mer

Consilium investerar i Clean Tech-verksamhet

Consilium AB (publ) förvärvar 13,19 procent av Envigas AB som bedriver produktion av fossilfritt biokol, bioolja och biogas. Köpeskillingen uppgår till drygt 20 MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport januari–juni 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2020 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 74,7 MSEK (71,8). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,6 MSEK (-20,6). · Resultat per aktie[1)] uppgick till -8,33 SEK (0,15). Kvartal 1-2, 2020 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 137,5 MSEK (152,3). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -68,1 MSEK (-38,8). · Resultat per aktie[1)]…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ)

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag den 21 augusti 2020. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Stefan Gattberg…

Läs mer

Consilium ändrar rapportdatum

Consilium har idag beslutat att ändra publiceringsdatum för halvårsrapporten 2020 till måndagen den 31 augusti 2020. Tidigare kommunicerat datum var 28 augusti 2020. Consilium AB (publ)   För ytterligare information, kontakta: Carl Adam Rosenblad Vd och koncernchef E-post: ca.rosenblad@consilium.se Tel: +46-8 563 053 09 ab.consilium.se   Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk…

Läs mer

Fredrik Nygren avgår som styrelseledamot i Consilium AB (publ)

Fredrik Nygren har meddelat styrelsen i Consilium AB (publ) att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Fredrik Nygren har varit styrelseledamot i Consilium sedan 2007. Sedan 2020 är Fredrik Nygren även ledamot av valberedningen, ett uppdrag som han därtill avsäger sig av samma skäl. Fredrik Nygren har meddelat att han lämnar alla…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 med 17,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 198 862 KSEK samt styrelsens förslag att återbetala erhållna villkorade aktieägartillskott om totalt 15 300 KSEK till Platanen Holding AB och att återstående…

Läs mer

Kvartalsrapport januari–mars 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2020 · Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares god-kännande vid extra bolagsstämma, vilket gavs den 27 januari 2020. Transaktionen förutsatte dessutom vissa myndigheters formella godkännande, vilka var på plats…

Läs mer

Consilium avyttrar sin andel i det delägda bolaget Incendium

Consilium fortsätter sin strategiska översyn och avyttrar sin andel i det delägada bolaget Incendium för 11 MSEK. Avyttringen medför en mindre realisationsförlust.

Läs mer

Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2019

Consilium AB (publ) har idag publicerat årsredoviningen för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på ab.consilium.se Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält sitt intresse. Årsredovisningen går även att beställa på info@consilium.se. Consilium AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Ove Hansson Vd och koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 070-576 08 33 ab.consilium.se Denna information…

Läs mer

Consilium AB (publ) inleder strukturerad förvaltning av likvida medel

Consilium har beslutat inleda en strukturerad kapitalförvaltning av de likvida medel som erhölls vid avyttringen av affärsområde Marine & Safety. Syftet med förvaltningen är att generera en långsiktig avkastning på bolagets kapital som säkerställer framtida finansiering av såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt vid uppbyggandet av en ny industrikoncern kring koncept för säkerhetssystem och säkerhetsprodukter. Förvaltningen…

Läs mer

Rättelse av Kallelse till årsstämma

Rättelsen avser pressmeddelande med rubriken Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) som offentligjordes kl 11:30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktigt torsdag som veckodag för avstämningsdag för deltagande vid årsstämman, men rätt datum. Avstämningsdag för deltagande ska vara onsdagen den 20 maj 2020. Kallelsen har också uppdaterats med förslag till fastställelse av avstämningsdag för utdelning…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand. Vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman Mot bakgrund av coronaviruset/covid-19, och Folkhälsomyndighetens förordningar och rekommendationer för att minimera smittspridning i Sverige, kommer vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman att göras. Årsstämman kommer…

Läs mer

Consilium ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport

Consiliums styrelse har idag fattat beslut om flytta fram årsstämman samt publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-mars till onsdagen den 27 maj 2020. Ny kallelse till årsstämma kommer att publiceras idag den 24 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsår 2019 kommer, som tidigare meddelats, att publiceras och därefter finnas tillgänglig på Consiliums webbplats senast den 29…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.

Läs mer

Consilium ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport

Consiliums styrelse har idag fattat beslut om flytta fram årsstämman samt publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 till onsdagen den 20 maj 2020. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras den 22 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsår 2019 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Consiliums webbplats senast den 29 april 2020. Årsstämman den 20…

Läs mer

Consilium slutför avyttringen av affärsområde Marine & Safety

Consilium har idag fullföljt avyttringen av affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital innebärande att aktierna i Consilium Marine & Safety Group AB med tillhörande bolag överförts mot erhållande av en justerad preliminär nettolikvid om 2 594 MSEK, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Den justerade preliminära nettolikviden beräknas medföra en realisationsvinst om cirka…

Läs mer

Consilium återbetalar obligationslån 2015/2020

Consilium har idag återbetalat obligationslån 2015/2020 (ISIN: 0006800397), motsvarande 750 MSEK, i enlighet med obligationslånets villkor. Då datumet för återbetalning ligger före erhållandet av likvid från avyttringen av affärsområde Marine & Safety har återbetalningen genomförts genom en bryggfinansiering från Danske Bank i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.       Consilium AB (publ) För…

Läs mer

Bokslutsrapport 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 4, 2019 · Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Försäljningen väntas medföra en realisationsvinst om cirka 1 530 MSEK, och ge en positiv likviditetseffekt om cirka 2 630 MSEK. · Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares godkännande…

Läs mer

Carl Rosenblad har vid dagens styrelsemöte meddelat att han kommer att avgå som ordförande och lämna Consiliums styrelse i samband med vårens årsstämma.

Vid dagens styrelsemöte meddelade Carl Rosenblad att han avser att avgå som styrelseordförande vid årsstämman den 14 maj 2020 och i samband med det även lämna styrelsen och därmed avböjer omval. Carl Rosenblad har varit ledamot av Consiliums styrelse sedan noteringen 1994 och ordförande sedan 2000. – Jag har varit engagerad i verksamheter som burit…

Läs mer

Styrelsen i Consilium AB (publ) har utsett Carl Adam Rosenblad till ny vd och koncernchef. Carl Adam tillträder vid Consiliums årsstämma den 14 maj 2020 och efterträder Ove Hansson som går i pension.

– Med Carl Adam får vi en bra kombination av en lång erfarenhet av att utveckla Consiliums verksamheter parat med ett modernt entreprenöriellt ledarskap som ska leda koncernen på den nya resa som nu initieras. Styrelsen är mycket glad över att Carl Adam valt att tacka ja till detta uppdrag, säger Carl Rosenblad, styrelseordförande i…

Läs mer

Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens nettoresultat för helåret 2018 var negativt och bokslutet för 2019 ännu inte har färdigställts, så innebär detta att utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta på hybridobligationen som förfaller till betalning den 3 februari 2020. För att…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) den 27 januari 2020

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag den 27 januari 2020. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet med Nordic Capital gällande en avyttring av samtliga aktier i Consilium Marine & Safety Group AB, samt att transaktionen genomförs på de huvudsakliga villkor som framgår av förslaget. För information…

Läs mer

Månadsvis rapportering av orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för kvarvarande verksamhet upphör

Consilium har tidigare valt att månadsvis lämna information om orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för koncernens affärsområden, Marine & Safety och Safety Engineering. Den 21 december 2019 offentliggjorde Consilium en föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Marine & Safety. Den föreslagna transaktionen är villkorad av godkännanden från Consiliums aktieägare och berörda myndigheter samt andra sedvanliga villkor.…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 januari 2020 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 januari 2020, dels senast tisdagen den 21…

Läs mer

Consilium AB (publ) offentliggör föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Consilium Marine & Safety för 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis

Consilium AB (publ) (”Consilium” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget idag har ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med Nordic Capital, en ledande private equity-investerare, gällande en avyttring av 100 % av aktierna i Consilium Marine & Safety Group AB (”Consilium Marine & Safety”) till Nordic Capital (den ”Föreslagna Transaktionen”) mot ett vederlag om 3 000 miljoner SEK…

Läs mer

Consilium januari – november 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 19 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 547,9 MSEK (1 303,8). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 545,5 MSEK (1 286,1). Orderstocken per 30 november 2019 uppgick till 588,3 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Consilium januari – oktober 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 17 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 388,3 MSEK (1 190,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 378,0 MSEK (1 149,5). Orderstocken per 31 oktober 2019 uppgick till 596,2 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Halvårsrapport januari-september 2019 för Consilium AB (publ)

Delårsrapport januari–september 2019 för Consilium AB (publ)

Läs mer

Consilium flyttar rapportdatum

Consilium flyttar rapportdatum för delårsrapport januari - september 2019, samt rapportering av orderingång och nettoomsättning januari - oktober 2019 till den 29:e november 2019.        CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Consilium AB (publ) Ove Hansson Vd och koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 070-576 08 33 www.consilium.se        Om Consilium Consilium…

Läs mer

Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens nettoresultat för helåret 2018 var negativt, så innebär detta att utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta under 2019 på hybridobligationen. För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form…

Läs mer

Consilium januari – september 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 225,7 MSEK (1 060,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 228,5 MSEK (1 020,9). Orderstocken per 30 september 2019 uppgick till 583,1 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Consilium januari – augusti 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 14 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 077,2 MSEK (942,9). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 078,3 MSEK (894,7). Orderstocken per 31 augusti 2019 uppgick till 584,8 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick…

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2019 · Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 10 procent till 400,8 MSEK (364,3). · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 16 procent till 416.2 MSEK (357,3). · EBIT för kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent till 41,8 [2]) MSEK (36,1). · EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 61,2[2] MSEK (64,0). · Resultat…

Läs mer

Consilium januari – juli 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 943,3 MSEK (816,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 940,4 MSEK (775,0). Orderstocken per 31 juli 2019 uppgick till 588,8 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 884,0…

Läs mer

Consilium januari – juni 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 14 procent jämfört med föregående år och uppgick till 814,7 MSEK (714,5). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 18 procent jämfört med föregående år och uppgick till 801,1 MSEK (676,3). Orderstocken per 30 juni 2019 uppgick till 599,5 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 765,2…

Läs mer

Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens nettoresultat för helåret 2018 var negativt, så innebär detta att utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta under 2019 på hybridobligationen. För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 juni 2019

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 juni 2019 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2018. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2018. Vid årsstämman beslutades…

Läs mer

Consilium januari – maj 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 23 procent jämfört med föregående år och uppgick till 702,0 MSEK (571,0). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 655,9 MSEK (544,0). Orderstocken per 31 maj 2019 uppgick till 632,0 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 660,3…

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2019 · Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 18 procent till 413,9 MSEK (350,2). · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 21 procent till 384,9 MSEK (319,0). · EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 14 procent till 51,8 [2] MSEK (45,3). · Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande,uppgick…

Läs mer

Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2018

Consilium AB (publ) har idag publicerat årsredoviningen för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.consilium.se. En tryckt version av årsredovisningen distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält sitt intresse. Årsredovisningen går även att beställa på info@consilium.se. För ytterligare information, kontakta: Consilium AB (publ) Ove Hansson Vd och koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 070-576 08…

Läs mer

Consilium januari – april 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 559,1 MSEK (463,0). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 521,1 MSEK (431,0). Orderstocken per 30 april 2019 uppgick till 623,8 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 528,4…

Läs mer

Nedskrivning av nettotillgångar i samband med försäljning av Engineering/Automation-verksamheten

Verksamheter till försäljning Consilium flyttade fram publicering av kvartalsrapporten för perioden januari - mars 2019 och publicering av årsredovisningen för 2018 med anledning av pågående diskussioner om försäljning av Engineering/Automations-verksamheten. Eftersom försäljningen inte är avslutad väljer Consilium, inför publicering av års- och koncernredovisning för 2018 samt kvartalsrapport för perioden januari-mars 2019, att göra en koncernmässig…

Läs mer

Omstrukturering inom Consilium

Consilium har under de senaste åren successivt fokuserat verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem för nischmarknader med höga skyddsvärden och höga säkerhetskrav. Som ett led i strategin att fokusera på säkerhet har Consilium inom affärsområde Marine & Safety avyttrat och avvecklat huvuddelen av navigationsverksamheten. Consilium har även avyttrat och avvecklat verksamheter inom affärsområde Safety Engineering som…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand

Läs mer

Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens nettoresultat för helåret 2018 var negativt, så innebär detta att utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta under 2019 på hybridobligationen. För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form…

Läs mer

Consilium januari – mars 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 18 procent jämfört med föregående år och uppgick till 413,9 MSEK (350,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 384,9 MSEK (319,0). Orderstocken per 31 mars 2019 uppgick till 614,9 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 390,4…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2019-04-17

Consilium är i slutfasen i förhandlingar avseende avyttring av automation och engineerings-verksamheten och väljer därför att flytta fram datum för Årsstämma och publicering av Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018 samt Delårsrapport för perioden januari till mars 2019. Nya datum är följande: - Årsstämma kommer att hållas den 19 juni 2019. - Årsredovisning och koncernredovisning…

Läs mer

Ny CFO för Consilium

Roger Orreteg kommer efter 16 år inom Consilium att gå i pension, och Lars Håkansson efterträder honom som ny CFO för Consilium. Roger Orreteg har arbetat inom Consilium-koncernen i 16 år, och är idag CFO för Consilium. Roger Orreteg kommer från april 2019 att arbeta deltid under en period och sedan formellt gå i pension.…

Läs mer

Consilium januari - februari 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 42 procent jämfört med föregående år och uppgick till 285,9 MSEK (201,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21procent jämfört med föregående år och uppgick till 230,9 MSEK (191,1). Orderstocken per 28 februari 2019 uppgick till 641,0 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 269,4 MSEK…

Läs mer

Consilium under januari 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 56 procent jämfört med föregående år och uppgick till 162,5 MSEK (104,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 11 procent jämfört med föregående år och uppgick till 104,9 MSEK (94,7). Orderstocken per 31 januari 2019 uppgick till 643,5 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 149,2…

Läs mer

Bokslutsrapport 2018 för Consilium AB (publ)

Consilium fokuserar på säkerhet · Consilium har under de senaste åren fokuserat på säkerhet och successivt avyttrat och avvecklat andra verksamheter. Långt framskridna diskussioner pågår avseende avyttring av halva innehavet av automation/engineering-verksamheten. · Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för detektion av rök, värme, gas,…

Läs mer

Hybridobligation

Den 1 november 2017 utfärdade Consilium AB (publ) ett ej säkrat evigt hybridobligationslån om 200 MSEK. Hybridobligationen har en obestämd löptid och redovisas i eget kapital. Eftersom obligationen enligt villkoren inte har ett specifikt förfallodatum föreligger ingen formell skyldighet att betala ränta. Hybridobligationen är underordnad andra skulder. Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån som utfärdades 2015…

Läs mer

Consilium januari - december 2018

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 436,1 MSEK (1 401,1). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 420,3 MSEK (1 313,3). Orderstocken per 31 december 2018 uppgick till 585,9 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Consilium januari - november 2018

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet är i nivå med föregående år och uppgick till 1 303,6 MSEK (1 298,9). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 286,1 MSEK (1 193,3). Orderstocken per 30 november 2018 uppgick till 587,6 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick…

Läs mer

Consilium januari - oktober 2018

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 190,1 MSEK (1 163,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 149,5 MSEK (1 080,8). Orderstocken per 31 oktober 2018 uppgick till 610,7 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2018 för Consilium AB (publ)

Consilium fokuserar på säkerhet · Consilium har under juni 2018 avyttrat 50 procent av produktbolagets navigationsverksamhet. · Consilium har under september 2018 avyttrat ett bolag inom automationsverksamheten. · Diskussioner pågår avseende avyttring av halva innehavet av resterande automation/engineering-verksamhet. Tidigare redovisades endast automationsverksamheten som verksamhet under avyttring, men under säljprocessen har även engineeringverksamheten kommit att ingå…

Läs mer

Consilium flyttar rapportdatum

Consilium flyttar rapportdatum för delårsrapport januari - september 2018, samt rapportering av orderingång och nettoomsättning januari - oktober 2018 till den 30:e november 2018. CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Consilium AB (publ) Ove Hansson Vd och koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 070-576 08 33 www.consilium.se         Om Consilium Consilium är en…

Läs mer

Consilium januari - september 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 119,9 MSEK (1 199,2). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 126,7 MSEK (1 068,2). Orderstocken per 30 september 2018 uppgick till 820,9 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 988,5 MSEK…

Läs mer

Consilium januari - augusti 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 997,2 MSEK (1 015,5). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 980,7 MSEK (941,3). Orderstocken per 31 augusti 2018 uppgick till 826,1 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 875,0 MSEK (856,6). Nettoomsättningen uppgick…

Läs mer

Consilium januari - juli 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 868,3 MSEK (908,6). Nettoomsättningen ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 863,6 MSEK (818,0). Orderstocken per 31 juli 2018 uppgick till 814,3 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 756,9 MSEK (741,1). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2018 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2018 · Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade med 10 procent till 366.3 MSEK (408.7). · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 13 procent till 388,9 MSEK (343,1). · EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 11 procent till 54,8 MSEK (49,3). · Consilium har under april/maj 2018 etablerat verksamheter i Kanada och Danmark, och…

Läs mer

Consilium januari - juni 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 748,1 MSEK (826,5). Nettoomsättningen ökade med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 763,5 MSEK (711,0). Orderstocken per 30 juni 2018 uppgick till 794,2 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 660,5 MSEK (651,9). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs mer

Consilium januari - maj 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 601,0 MSEK (718,0). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 606,9 MSEK (577,7). Orderstocken per 31 maj 2018 uppgick till 803,7 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 522,8 MSEK (557,1). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 24 maj 2018

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 24 maj 2018 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2017. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2017. Vid årsstämman beslutades…

Läs mer

Consilium januari - april 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 482,9 MSEK (538,8). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 491,6 MSEK (466,8). Orderstocken per 30 april 2018 uppgick till 800,9 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 419,4 MSEK (453,7). Nettoomsättningen uppgick till…

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2018 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2018 · Consilium genomför fokuseringen till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem enligt plan. · Consilium har avslutat strukturprogrammet som minskar årskostnaderna med 40 MSEK. · Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade med 9 procent till 381,8 MSEK (417,8). · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 2 procent till 374,6 MSEK (367,9). · EBITDA för kvarvarande verksamheter…

Läs mer

Consilium utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant

Consilium har tecknat likviditetsgarantiavtal med Erik Penser Bank. Syftet är att främja likviditeten i bolagets aktier och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln med bolagets aktier. Consilium kommer dessutom att använda TradeVenue, delägt av Erik Penser Bank, för att kommunicera med kapitalmarknaden.   CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Consilium AB (publ)…

Läs mer

Consilium etablerar marknadsbolag i Danmark

Consilium förvärvar 50 procent av LAP Sikkerhed ApS, som varit Consiliums representant och samarbetspartner för försäljning av brandlarm i Danmark under mer än 20 år. “Consiliums Building Safety division redovisar en stark volymtillväxt för sin försäljning av brandlarm till fastigheter i Skandinavien. Danmark är sedan länge en viktig marknad, och detta förvärv är ett ytterligare…

Läs mer

Consilium avyttrar navigationsverksamhet

Consilium går vidare i sin fokusering på säkerhetsverksamheterna och avyttrar initialt 50 procent av produktbolagets navigationsverksamhet, med fartygsloggar/ ekolod och VDR (Voyage Data Recorder). Försäljningen medför en mindre vinst.

Läs mer

Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2017, samt uppdaterade finansiella mål

Bakgrund Under perioden 2013-2015 växte Consilium med mer än 20 procent i genomsnitt. Under 2016 kunde Consilium konstatera en svagare efterfrågan inom flera marknadssegment med en svagare ökningstakt som följd. Consilium fortsatte dock sina investeringar för att skapa förutsättningar för en fortsatt uthållig lönsam tillväxt. Under 2017 kunde Consilium konstatera fortsatt kraftiga variationer i efterfrågan…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, dels senast fredagen den 18 maj 2018 klockan…

Läs mer

Consilium etablerar marknadsbolag i Kanada

Kanada är sedan länge en viktig marknad för Consiliums marina verksamhet, och Consilium etablerar därför ett marknadsbolag för försäljning och service till kanadensiska varv och rederier, fartyg som anlöper kanadensiska hamnar, militära fartyg och offshore i Vancouver. “Consilium har byggt upp en stark global marknadsorganisation för försäljning och kundsupport. I och med etableringen i Kanada…

Läs mer

Consilium januari - mars 2018

Redovisningen nedan avser den renodlade verksamheten för säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (kvarvarande verksamhet) och exkluderar övriga självständiga rörelsegrenar som i årsrapporten för 2017 har redovisats som avvecklade verksamheter. Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 381,8 MSEK (417,8). Nettoomsättningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick…

Läs mer

Consilium levererar säkerhetssystem till indiska marinen

Consilium har erhållit order på explosions- och chocksäkra branddetektionssystem, samt system för släckning av bränder, till ett militärt fartyg som byggs för indiska marinen. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till mer än 30 MSEK.

Läs mer

Consilium januari - februari 2018

Redovisningen nedan avser den renodlade verksamheten för säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (kvarvarande verksamhet) och exkluderar övriga självständiga rörelsegrenar som i årsrapporten för 2017 har redovisats som avvecklade verksamheter. Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 220,3 MSEK (231,0). Nettoomsättningen minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick…

Läs mer

Consilium under januari 2018

Redovisningen nedan avser den renodlade verksamheten för säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (kvarvarande verksamhet) och exkluderar övriga självständiga rörelsegrenar som i årsrapporten för 2017 har redovisats som avvecklade verksamheter. Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 109,4 MSEK (94,2). Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och…

Läs mer

Årsrapport 2017 för Consilium AB (publ)

Kvartal 4, 2017 · Consilium tar ett stort strukturgrepp och fokuserar verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (redovisas nedan som ”kvarvarande verksamhet”) och avyttrar övriga självständiga rörelsegrenar (redovisas nedan som ”verksamheter under avveckling”). · Consilium har under andra halvåret 2017 genomfört ett stort strukturprogram som minskar årskostnaderna med 40 MSEK (10 MSEK av tidigare redovisade kostnadsreduktion…

Läs mer

Consilium januari - december 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 820,6 MSEK (1 654,1). Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 1 648,6 MSEK (1 643,2). Orderstocken per 31 december 2017 uppgick till 977,4 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 350,0…

Läs mer

Consilium januari - november 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 13 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 696,1 MSEK (1 507,6). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 487,9 MSEK (1 432,8). Orderstocken per 30 november 2017 uppgick till 1 013,6 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 248,8…

Läs mer

Consilium AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen i Consilium AB (publ) fattat beslut om notering av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 400 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor emitterats (”Hybridobligationen”), på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt bolagets ansökan om upptagande till handel av…

Läs mer

Consilium AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm

Consilium AB (publ) offentliggjorde den 25 oktober 2017 en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 400 miljoner kronor (”Hybridobligationen”). Per dagens datum har 200 miljoner kronor emitterats. I enlighet med villkoren för Hybridobligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden…

Läs mer

Consilium har erhållit en större order på emissionsmätning till 18 kryssningsfartyg från Carnival Cruise Line

Consilium har erhållit en order från Carnival Cruise Line avseende redundanta ”Continuous Emission Monitoring System” till 18 kryssningsfartyg, tillsammans med årliga underhållsavtal.

Läs mer

Consilium har utsett Roger Orreteg till CFO

Consilium AB (publ) har utsett Roger Orreteg till CFO (Chief Financial Officer), med övergripande ansvar för koncernens redovisning, rapportering och finansiering. Roger Orreteg har arbetat inom Consilium under 15 år, och har tidigare som Ekonomichef ansvarat för koncernens redovisning och rapportering, och ingått i koncernledning. CONSILIUM AB (publ)   För ytterligare information, kontakta: Consilium AB…

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2017 för Consilium AB (publ)

Kvartal 3, 2017 · Ett stort strukturprogram som minskar årskostnaderna med mer än 50 MSEK har beslutats och genomförs under andra halvåret 2017. Kostnadsreduktionen kommer huvudsakligen från effektivisering av organisationen och reduktion av personal. Detta medför vissa avvecklings- och omställningskostnader under 2017, men huvuddelen av strukturprogrammet förväntas ge full resultateffekt redan från 1 januari 2018.…

Läs mer

Consilium januari - oktober 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 534,3 MSEK (1 393,3). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 354,4 MSEK (1 302,7). Orderstocken per 31 oktober 2017 uppgick till 985,3 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 117,8 MSEK…

Läs mer

Consilium AB (publ) har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 200 miljoner kronor

Consilium AB (publ) (”Consilium”) har den 25 oktober 2017 genomfört en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 400 miljoner kronor. Initialt emitterades 200 miljoner kronor till en rörlig kupongränta om 3m Stibor + 6,0% fram till första inlösendagen. Consilium har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationslånet den 1…

Läs mer

Consilium januari - september 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 15 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 377,0 MSEK (1 200,6). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 212,8 MSEK (1 171,6). Orderstocken per 30 september 2017 uppgick till 969,6 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 991,7 MSEK (897,3).…

Läs mer

Consilium överväger emission av hybridinstrument

Consilium AB (publ) (”Bolaget”) har anlitat Nordea som rådgivare att utreda förutsättningarna för en kapitalmarknadsemission av hybridinstrument, vilka är efterställda Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer. En emission om upp till SEK 200 miljoner kan följa, givet rådande marknadsförutsättningar. En emission av hybridinstrument kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och redovisas som eget kapital.    CONSILIUM…

Läs mer

Consilium januari - augusti 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 158,8 MSEK (1 074,4). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 069,3 MSEK (1 029,7). Orderstocken per 31 augusti 2017 uppgick till 894,9 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 880,6 MSEK (787,2).…

Läs mer

Consilium erhåller order på 37 MSEK i Mellan Östern

Consilium har erhållit order från engineeringbolaget Amana Pipeline Construction att leverera brandsäkerhetssystem för bränsletankar till Bahrain International Airport, samt en order på elektriska system med instrumentering, brandlarm och brandsäkerhetsutrustning till en tankterminal i Fujairah, UAE, som ägs av Horizon Emirates Terminal, ett dotterbolag till ENOC (Emirates National Oil Company). Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 37…

Läs mer

Consilium erhåller order på brandsäkerhetssystem i Indien

Consilium har erhållit order att leverera ett komplett brandsäkerhetssystem till ett kraftverk i Telangana, Indien. Ordern kommer från det indiska engineering-bolaget TATA Projects. Slutkunden är NTPC (National Thermal Power Corporation). Ordervärdet uppgår till 37 MSEK.

Läs mer

Consilium januari - juli 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 017,5 MSEK (971,4). Nettoomsättningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 929,7 MSEK (904,1). Orderstocken per 31 juli 2017 uppgick till 893,2 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 761,8 MSEK (695,2). Nettoomsättningen minskade till…

Läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2017 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2017 · Orderingången ökade med 18 procent till 448,5 MSEK (379,5) · Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 398,5 MSEK (389,0) · EBITDA uppgick till 50,3 MSEK (49,0) · EBIT uppgick till 34,0 MSEK (34,1) · EBT uppgick till 13,8 MSEK (21,4) · Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till…

Läs mer

Consilium januari - juni 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 901,1 MSEK (837,0). Nettoomsättningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 812,1 MSEK (785,0). Orderstocken per 30 juni 2017 uppgick till 894,4 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 669,3 MSEK (610,1). Nettoomsättningen minskade till…

Läs mer

Consilium januari - maj 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 779,3 MSEK (720,3). Nettoomsättningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 644,8 MSEK (629,2). Orderstocken per 31 maj 2017 uppgick till 939,9 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 572,5 MSEK (509,1). Nettoomsättningen minskade till…

Läs mer

Consilium utser nya affärsområdeschefer

Consilium AB (publ) har utsett Nicklas Bergström till chef för affärsområde Marine & Safety och Carl Adam Rosenblad till chef för affärsområde Safety Engineering. Consiliums vd och koncernchef Ove Hansson, som under en uppbyggnadsperiod även haft rollen som tillförordnad chef för affärsområde Safety Engineering, återgår i samband med utnämningarna till att fullt fokusera på utvecklingen…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2017

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2017 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition och att lämna utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2016 med 2,00 SEK per aktie. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2016.…

Läs mer